TERMOPLAST - Termeni si conditii

Adresa sitului web este: https://termoplast.ro

Deținător: TERMOPLAST, cu sediul în Aleea Plopilor nr. 1, Roman, Jud. Neamț,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J27/544/1991.

Termeni și condiții

 • Prin utilizarea acestui Site, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare. Accesul la site și utilizarea sa sunt supuse condițiilor de utilizare și legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând site-ul acesta, acceptați aceste condiții.

 • Proprietatea conținutului – Site-ul și tot ceea ce cuprinde, inclusiv, dar fără a se limita la texte și imagini, sunt în proprietatea și sub dreptul de autor (copyright) al Termoplast, cu excepția cazului în care este specificat altfel. Este interzisă utilizarea conținutului fără permisiunea în scris a proprietarului conținutului, conform legilor cu privire la proprietatea intelectuală. Termoplast poate oferi utilizatorului sau clientului, la solicitare expresă a acestuia, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conținut al site-ului. Acest acord se aplică strict pentru conținutul definit în prealabil, pe o perioadă stabilită și doar pentru persoana care a solicitat și căreia i s-a permis utilizarea.

 • Utilizarea Site-ului – Puteți utiliza acest site pentru folosul personal și non-comercial, descărcând conținutul doar în conformitate cu informațiile referitoare la dreptul de autor (copyright) și alte drepturi de proprietate intelectuală. Cu excepția celor menționate mai devreme, nu aveți permisiunea să distribuiți, modificați, copiați, transmiteți, expuneți, refolosiți, reproduceți, transferați sau să folosiți conținutul fără acordul scris Termoplast. Este interzisă utilizarea site-ului pentru a transmite materiale care pot constitui sau încuraja un comportament ce poate da naștere unei infracțiuni sau care încalcă legea în orice fel. Este interzisă utilizarea site-ului în scop de publicitate.

Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal

Termeni si condiții


1. PRECIZĂRI GENERALE

S.C. TERMOPLAST S.R.L. este operator de date cu caracter personal și își exercită această calitate în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor- RGPD) și a legii 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a RGPD.

1.1 Definiții

1."date cu caracter personal" înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

2."prelucrare" înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

3."operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

4."persoană împuternicită de operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

5."destinatar" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenție sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern, nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;

6.”persoană vizată” este persoana a cărei date cu caracter personal sunt prelucrate.

7."consimţământ" al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

8."încălcarea securităţii datelor cu caracter personal" înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;

8."autoritate de supraveghere vizată" înseamnă o autoritate de supraveghere care este vizată de procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal deoarece:
(a)operatorul sau persoana împuternicită de operator este stabilită pe teritoriul statului membru al autorității de supraveghere respective;
(b)persoanele vizate care își au reședința în statul membru în care se află autoritatea de supraveghere respectivă sunt afectate în mod semnificativ sau sunt susceptibile de a fi afectate în mod semnificativ de prelucrare; sau
(c)la autoritatea de supraveghere respectivă a fost depusă o plângere;

Aceasta politică de de prelucrare a datelor cu caracter personal explică modalitatea în care S.C.TERMOPLAST S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal ale persoanei vizate, cum o efectuează, în ce scopuri și cine este destinatarul.

S.C. TERMOPLAST S.R.L. se angajează să respecte confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal. Vom trata toate datele cu caracter furnizate de dvs. ca fiind confidențiale și vom prelucra numai informațiile permise de legislația aplicabilă.

Această politică de prelucrare a datelor cu caracter personal descrie politicile și practicile organizației privind colectarea și utilizarea datelor dvs. cu caracter personal și confirmă drepturile de confidențialitate.

Confidențialitatea informațiilor este o responsabilitate permanentă și, prin urmare, vom actualiza această politică de prelucrare a datelor cu caracter personal de îndată și pe măsură ce vom întreprinde noi practici privind datele cu caracter personal sau vom adopta noi politici de prelucrare a datelor. În ceea ce privește prelucrarea datelor bazate pe consimțământ (după cum este descris mai jos), vă vom notifica eventualele modificări și vom solicita consimțământul dvs. suplimentar.

2. CONTEXTUL LEGISLATIV

Conform cerințelor Regulamentului (UE) 679/2016, avem obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care le furnizați în acord cu prevederile Regulamentului RGPD.

Pentru mai multe detalii privind conținutul acestei norme juridice, vă rugăm să accesați:

REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

3. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

La S.C. TERMOPLAST S.R.L. au fost implementate obligațiile stabilite de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, iar dvs. puteți contacta organizația cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea datelor dvs. și la exercitarea drepturilor dvs. potrivit dispozițiilor legale aplicabile, în special dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care noi prelucrăm datele dvs. cu caracter personal. Adresa de e-mail la care ne puteți contacta este: office@termoplast.ro

4. CUM PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

4.1. Datele cu caracter personal care se prelucrează:

 • Putem prelucra următoarele tipuri de date cu caracter personal:

 • - Orice informații referitoare la o persona fizică identificată sau identificabilă cum ar fi : Nume și prenume, CNP, Număr si serie BI/CI/pașaport, Adresa de domiciliu, Data și locul nașterii, Naționalitatea/cetațenia, Date privind starea de sănătate, Date de identificare persoane aflate în întreținere, Stare civilă, Studii/calificări, Detalii financiare, Număr de telefon, Adresă de email, Semnătură, Imagine, Date de localizare.

  - informații despre computerul dvs. și despre vizitele și utilizarea acestui site web (inclusiv adresa dvs. IP, locația geografică, tipul și versiunea browser-ului, sistemul de operare, sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizările de pagină și căile de navigare ale siteului);

  - informațiile conținute în sau legate de orice comunicare pe care ne-o trimiteți prin acest site (inclusiv corespondența cu noi, conținutul comunicării și datele asociate cu comunicarea);

  - orice alte date cu caracter personal pe care ați ales să ni le trimiteți.

4.2. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal transmise prin intermediul acestui site și datele cu caracter personal pe care le-am colectat de la dvs., de la terți sau din surse publice vor fi utilizate în scopurile specificate în această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal. În funcție de relațiile pe care le avem sau dorim să le avem cu dvs., putem folosi datele dvs. cu caracter personal în scopul executării unei sarcini care servește scopului organizației noastre, privind: oferirea de produse și servicii, activități de resurse umane, comerț, marketing, arhivare, colaborări și alte activități impuse de legislația în vigoare.

5. LEGALITATEA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea este legală, conform prevederilor art. 6 din Regulamentul nr. 679/2016, numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:
– persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
– prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;
– prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
– prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;
– prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

6. DEZVĂLUIREA ȘI TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

S.C. TERMOPLAST S.R.L. se străduiește să aplice garanții adecvate pentru a proteja confidențialitatea și securitatea datelor dvs. cu caracter personal, pentru a le utiliza numai în conformitate cu relația dvs. cu societatea noastră și cu practicile descrise în această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal.

În măsura permisă de legile aplicabile în materie de protecție a datelor, putem divulga datele dvs. cu caracter personal unor parteneri, auditori, agenții, instituții ale statului, autorități de supraveghere sau alți furnizori de servicii externe pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale. Vom indica în mod clar pentru dvs. fiecare destinatar de date dacă este cunoscut în momentul inițierii procesării.

Putem, de asemenea, dezvălui datele dvs. cu caracter personal:
– în măsura în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege;
– în legătură cu orice procedură judiciară în desfășurare sau potențială;
– pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile legale (inclusiv furnizarea de informații altor persoane în scopul prevenirii fraudei).

7. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și în baza prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:
– Dreptul la acces și informare– puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor Dvs. cu caracter personal;
– Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele cu caracter personal inexacte sau le puteți completa;
– Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
– Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
– Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
– Dreptul de opoziție – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
- Dreptul de retragerea consimțământului;
- Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri:
- Dreptul de a se adresa justiției

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată. Modelul de cerere pentru fiecare drept enumerat mai sus îl găsiți la sediul S.C. TERMOPLAST S.R.L. sau îl puteți descărca de pe site-ul https://termoplast.ro secțiunea - Prelucrare date cu caracter personal – Modele cereri exercitare drepturi persoană vizată:
- CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE ACCES
- CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE RECTIFICARE
- CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI LA STERGEREA DATELOR (DREPTUL DE A FI UITAT)
- CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI LA RESTRICTIONAREA PRELUCRARII
- CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI LA PORTABILITATEA DATELOR
- CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI LA OPOZITIE

Cererea se poate depune la sediul S.C. TERMOPLAST S.R.L., poate fi transmisă la adresa de e-mail: office@termoplast.ro sau poate fi trimisă prin poștă la sediu in ROMAN, str. ALEEA PLOPILOR. nr. 01, județ NEAMȚ.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) precum și dreptul la o cale de atac eficientă. Adresa de contact A.N.S.P.D.C.P.:
- București, b-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod poștal 010336 Pagina de internet: http://www.dataprotection.ro
Adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Telefon:+40.318.059.211; +40.318.059.212, Fax: +40.318.059.602

ATENȚIE! Vă rugăm să vă exercitați cu înțelepciune drepturile și să rețineți că orice abuz vă poate atrage răspunderea.

8. PĂSTRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dvs. cu caracter personal sunt stocate de către S.C. TERMOPLAST S.R.L. pe echipamentele proprii. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, bazate pe consimțământul dvs. vor fi păstrate pentru perioada de valabilitate al acestuia (sau până când consimțământul este revocat), cu excepția cazului în care, cerințele legale aplicabile prevăd altfel iar acest lucru este necesar pentru scopul prelucrării.

Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale acestei secțiuni, vom păstra informații și documente (inclusiv documente electronice) care conțin date cu caracter personal:
– în măsura în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege;
– în cazul în care informațiile / documentele sunt relevante pentru orice procedură judiciară în curs sau potențială;
– pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noaste legitime (inclusiv furnizarea de informații altor persoane în scopul prevenirii fraudei).

9. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru a va proteja confidențialitatea datelor și a informațiilor cu caracter personal, vom menține măsurile de protecție fizică, tehnice și administrative.

Actualizăm și testăm tehnologia noastră de securitate în mod continuu. Restricționăm accesul la datele dvs. cu caracter personal doar acelor angajați care trebuie să știe acele informații pentru a vă oferi beneficii sau servicii. În plus, instruim angajații noștri cu privire la respectarea regulilor de confidențialitate, disponibilitate și securitate a datelor cu caracter personal.

Dacă apare o scurgere de date cu caracter personal, vom face totul pentru a o elimina și pentru a evalua un nivel de risc legat de scurgere în conformitate cu politica noastră privind încălcarea datelor cu caracter personal. În cazul în care se constată că scurgerea poate duce la vătămări fizice, materiale sau nemateriale pentru dvs. (de exemplu: discreditare, discriminare, furt de identitate, fraudă sau pierdere financiară), vă vom contacta fără întârzieri nejustificate, cu excepția cazului în care legea prevede altfel. Toate demersurile noastre vor fi luate în deplină cooperare cu autoritatea competentă de supraveghere.

10. MODIFICĂRI ALE POLITICII PRIVIND PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Este posibil să actualizăm din când în când acest document de informare prin publicarea unei noi versiuni pe acest site web.

Orice modificare a politicii noastre de prelucrare a datelor va fi afișată pe această pagină, astfel încât să fiți informați de politicile noastre.

Dispozițiile conținute în prezentul document înlocuiesc toate anunțurile sau declarațiile anterioare privind practicile noastre de politică de prelucrare a datelor cu caracter personal, termenii și condițiile care guvernează utilizarea acestui site web.

11. SITE-URILE TERȚE PĂRȚI

Acest site poate include hyperlink-uri și detalii despre site-urile web ale unor terțe părți. Nu avem niciun control și nu suntem responsabili pentru politicile și practicile de confidențialitate ale unor terțe părți.

12. COLECTAREA ȘI STOCAREA ANUMITOR INFORMAȚII PE SITE

Așa cum este valabil pentru cele mai multe dintre site-urile web, acest site colectează automat anumite informații și le stochează în fișierele jurnal. Acestea includ adresele Protocolului Internet (IP), locația geografică a computerului sau a dispozitivului, tipul de browser, sistemul de operare și alte informații despre vizitarea acestui site, de exemplu, paginile vizualizate. Aceste informații sunt utilizate pentru a îmbunătăți acest site web și, datorită acestei îmbunătățiri constante, pentru a servi mai bine utilizatorilor noștri. Adresa dvs. IP poate fi, de asemenea, utilizată pentru a diagnostica problemele cu serverul nostru, pentru a administra acest site, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări navigarea unui utilizator pe site și pentru a colecta informații demografice, pentru a ne ajuta să înțelegem preferințele vizitatorilor și nevoile acestora.

13. ÎNTREBĂRI, NELĂMURIRI, RECLAMAȚII

Dacă aveți întrebări sau aveți nelămuriri cu privire la confidențialitatea datelor și a informațiilor cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați drepturile sau să faceți o sesizare cu privire la o posibilă încălcare a normelor privind confidențialitatea, vă rugam să ne contactați prin trimiterea unui email la adresa : office@termoplast.ro / dpo@icbc.com.ro

Formulare de contact

Prin utilizarea formularului de contact, utilizatorul permite TERMOPLAST să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil, incluzând și mijloace electronice. Prin completarea câmpurilor din cadrul formularelor de contact (Cere o Oferta / Trimite CV-ul Tau) de pe pagina de Contact, https://termoplast.ro/ro/contact, utilizatorul permite TERMOPLAST să îl contacteze utilizând datele de contact introduse. Completarea parțială sau integrală a formularelor de contact și trimiterea acestora nu reprezintă în nici un fel un angajament din partea TERMOPLAST de a contacta utilizatorul.

Newsletter

TERMOPLAST are dreptul să trimită clienților e-mail-uri de marketing cu consimțământul acestora. Această formă specifică de consimțământ trebuie dată în mod liber, informată specific și precis. E-mail-urile de marketing conțin informații pe care le considerăm interesante pentru clienți, produse noi, promoții și oferte.

Newsletter-ele TERMOPLAST sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de TERMOPLAST. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.

Utilizatorul are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea Newsletter-elor. Opțiunea cu privire la acordul emis de către Utilizator poate fi modificată în orice moment, prin contactarea TERMOPLAST în acest sens.

Renunțarea la primirea Newsletter-ului de către Utilizator se poate face în orice moment, folosind legătura special destinată din cadrul oricăror Newslettere sau prin trimiterea unei solicitări prin poșta electronică la adresa office@termoplast.ro. Odată ce utilizatorul și-a exprimat dezacordul, datele personale ale acelui client nu vor mai fi procesate pentru marketing direct.

Renunțarea la primirea Newsletter-ului nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

Politica de cookies

Această politică se referă la cookie-urile, paginile web și aplicațiile mobile operate de S.C. TERMOPLAST S.R.L..

Ce sunt Cookie-urile ?

Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Chrome, Safari, Firefox) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-driverul utilizatorului).

Rolul fișierelor de tip Cookie

Fișierele de tip Cookies permit recunoașterea echipamentului utilizatorului și afișarea în mod corespunzător a paginii de Internet, adaptată preferințelor individuale ale utilizatorului. Cookie-urile au rolul de a vă asigura o experiență de navigare web plăcută și sigură și de a vă oferi servicii complete, în funcție de comportamentul online manifestat pe site-uri. Concret, pe baza cookie-urilor S.C. TERMOPLAST S.R.L. are posibilitatea de a:

  • Adapta prezentarea și afișarea site-ului în funcție de preferințele dvs. (limbă, rezoluție etc.)
  • Crea statistici anonime, care nu presupun identificarea personală, bazate pe comportamentul dvs. pe site și de interesul manifestat pentru articolele prezentate. Aceste statistici ne permit să îmbunătățim structura și conținutul site-ului, astfel încât să vă oferim informațiile de care aveți nevoie.
  • Asigura măsuri de securitate web.

Ce Cookie-uri folosim ?

Site-ul S.C. TERMOPLAST S.R.L., folosește două (2) tipuri de fișiere Cookie: per sesiune și fixe.

Cookie-urile per sesiune sunt fișiere temporare care se instalează în terminalul dvs. în timpul vizitei pe website-ul nostru și până la închiderea sesiunii sau a browser-ului folosit.

Cookie-urile fixe rămân în terminalul utilizat de dvs. pentru o perioadă de timp mai mare, în funcție de parametrii acestora sau până când sunt  șterse manual  de  dvs.  Cookie-urile folosite  sunt: utma, utmb, utmc, utmz, utm* (Google Analytics pentru statistici site); _ok, _okac, _okbk, _okdetect, _okla, _oklv, hblid, wcsid, olfsk (Olark Chat pentru modulul de live chat din pagină); dzt_session, (Cookie-uri de sesiune, care se șterg după ce închideți browser-ul, folosite pentru acces în cont); agreecookies (Cookie stocat după ce apăsați pe butonul de Sunt de acord privind înștiințarea folosirii cookie-urilor).

Cum sunt folosite cookie-urile pe site- ul termoplast.ro?

Vizita dvs. pe site-ul nostru poate instala fișiere de tip cookie pentru ca noi să putem analiza:

 • performanța site-ului
 • înregistrarea dvs. (log in, newsletter etc.)
 • profilul dvs. de utilizator
 • locația dvs., în scop de targetare geografică.

 

Cookie - urile înregistrează sau/ și conțin date personale?

Cookie-urile nu solicită informații cu caracter personal, nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi folosite doar pentru facilitarea anumitor funcționalități pentru dvs. Aceste date sunt criptate astfel încât persoanele neautorizate nu pot avea acces la ele.

Ștergerea Cookie-urilor

Aplicațiile folosite pentru accesarea paginilor web (browser, de exemplu) salvează Cookie- urile pe terminalul utilizatorilor de Internet în mod implicit. Totuși, setările pot fi schimbate de dvs. astfel încât instalarea automată a Cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web. Informații detaliate despre modurile de administrare a Cookie-urilor sunt disponibile în câmpul de setări al browser-ului web. Vă informăm că limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite funcționalități ale modului în care sunt afișate paginile.

De ce sunt Cookie-urile importante pentru Internet ?

Cookie-urile sunt importante pentru funcționarea eficientă a Internetului, în interesul utilizatorului, deoarece contribuie la crearea unei experiențe de navigare web simplă și personalizată în funcție de interesele, preferințele și comportamentul fiecărui utilizator.

Blocarea sau dezactivarea Cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit sau pot limita semnificativ experiența dvs. pe web. Blocarea sau dezactivarea fișierelor Cookie nu înseamnă că nu vă vor mai fi livrate mesaje publicitare, ci că paginile web pe care vă aflați nu vă vor mai oferi o experiență adaptată tipului dvs. de comportament și preferințelor.

Fișierele de tip Cookie sunt importante pentru:

 • Conținut și servicii adaptate preferințelor dvs. - categorii de produse și servicii.
 • Oferte adaptate intereselor dumneavoastră.
 • Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul web (opțiuni family mode, funcții de safe- search).
 • Limitarea frecvenței de livrare a mesajelor publicitare - limitarea numărului de afișări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
 • Furnizarea de publicitate relevantă în funcție de utilizator.
 • Măsurarea, optimizarea și înregistrarea de date legate de performanța site-ului - statistici legate de trafic, conținut vizualizat. Aceste informații sunt importante pentru îmbunătățirea experienței web a utilizatorilor.

 

Securitate web și aspecte legate de confidențialitatea utilizatorilor

Cookie-urile NU sunt viruși și nu colectează date cu caracter personal.

Totuși, Cookie-urile pot fi utilizate în detrimentul utilizatorilor, de către programele de tip Spyware. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, Cookie-urile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Aplicațiile anti-spyware au rolul de a marca cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de scanare anti-virus/anti-spyware.

Browser-ele au integrate setări de confidențialitate care oferă diferite nivele de acceptare a Cookie-urilor - precum perioada de valabilitate și ștergere automată la încheierea unei sesiuni web.

Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe cookies

Datorită flexibilității lor și a faptului că majoritatea dintre cele mai mari și cele mai vizitate site-uri folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite și utilizate printre care Youtube, G-mail, Yahoo și altele.

Alte aspecte de securitate legate de Cookie-uri

Deoarece toți utilizatorii de Internet au dreptul la protecția identității online, este indicat să fiți informat în legătură cu posibilele riscuri de securitate. Având în vedere că prin intermediul acestor fișiere se face schimb de informații constant între browser și site-ul pe care îl vizitați, informațiile transmise prin Cookie-uri pot fi interceptate de persoane sau programe neautorizate. De exemplu, acest lucru este posibil în situația în care browserul se conectează la server folosind o rețea necriptată/nesecurizată - cum e cazul anumitor rețele Wi-Fi.

Alte atacuri bazate pe cookie-uri pot fi posibile din cauza unor setări greșite ale acestor fișiere pe servere. Dacă un website nu solicită browserului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a primi acces la informațiile transmise prin Cookie-uri. Din aceste motive este esențial să acordați o atenție sporită setărilor prin care vă protejați informațiile personale disponibile online.

Vă oferim câteva sfaturi care să vă asigure o navigare web sigură, prin intermediul Cookie- urilor.

  • Personalizați setările browserului în ceea ce privește Cookie-urile. Dacă sunteți unicul utilizator al terminalului, puteți seta termene de expirare prelungite a Cookie-urilor.
  • În cazul în care nu sunteți unicul utilizator al terminalului, luați în considerare ștergerea datelor individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul.
  • Instalați aplicații anti-spyware și faceți-le constant update.
  • Asigurați-vă că browser-ul folosit este mereu actualizat, deoarece multe dintre atacurile bazate pe Cookies sunt posibile din cauza punctelor slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

 

Toate browserele vă oferă posibilitatea de a vă seta personalizat modul de acțiune a Cookie- urilor. Pentru a înțelege aceste setări, în funcție de browser-ul folosit, accesați unul din linkurile de mai jos,:
 Setări Cookies în Firefox
 Setări Cookies în Google Chrome
 Setări Cookies în Safari

Pentru setările cookie-urilor generate de terți puteți consulta și site-ul: www.youronlinechoices.com/ro/

Linkuri utile

Dacă doriți sa afli mai multe informații despre cookie-uri și la ce sunt utilizate, recomandăm următoarele linkuri:
Microsoft Cookies guide
All About Cookies
www.youronlinechoices.com/ro/

Ștergere Cookies

Dacă nu sunteți de acord cu utilizarea de cookies pe site-ul nostru, le puteți șterge, urmând pașii de mai jos. Puteți de asemenea ,face setări, astfel încât browser-ul pe care îl utilizați să blocheze cookies sau să vă avertizeze cu o notificare înainte de stocarea de cookies. Dacă ștergeți cookies, este posibil să nu puteți utiliza o parte din serviciile de pe site-urile vizitate.

Procedura de ștergere automată a cookies pentru Chrome este:

Click pe pictograma de meniu din colțul dreapta sus (sub formă de 3 bare orizontale), selectați Settings > Show advanced settings > Privacy  și apăsați pe Content settings.

În fereastra care se deschide, sub cookies, selectați butonul “Keep local data only until you quit your browser.”

Click pe Done în partea de jos a ferestrei.

Pentru alt browser sau pentru alte setări, găsiți informații și detalii pe numeroase site-uri.

Tagurile pixel adună date statistice de bază asupra folosirii site-ului și a reacțiilor, permițând numărarea vizitatorilor (în scop statistic), oferirea de servicii de brand și analizarea eficacității promoției și campaniilor de publicitate.

Termoplast poate revizui sau actualiza aceste condiții fără notificare prealabilă, în orice moment. Pentru a lua la cunoștință Condițiile de Utilizare, trebuie consultat site-ul nostru.

Google Analytics și Adwords

Acest site folosește Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google Inc ( “Google”). Google Analytics folosește cookie-uri. În numele operatorului site-ului nostru, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea site-ului de către dvs., elaborarea de rapoarte privind activitatea site-ului și furnizarea de servicii conexe către operatorul site-ului. Puteți refuza utilizarea cookie-urilor prin modificarea setărilor browser-ului.

Dacă doriți, puteți evita detectarea de Google Analytics, făcând clic pe link-ul de mai jos. Acesta va seta un cookie de renunțare, care împiedică în viitor colectarea informațiilor de pe acest site:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Folosim Google Analytics pentru a evalua datele din programul AdWords în scopuri statistice. Dacă nu doriți acest lucru, puteți gestiona preferințele ( https://adssettings.google.com/ ).

Suntem în toată Europa !

Misiunea TERMOPLAST, companie construită pe valorile unui business de familie, este să producă ferestre și uși de calitate, la cel mai înalt nivel tehnic şi estetic. Suntem mândri că produsele și serviciile noastre se bucură de apreciere atât în Romania, cât și în toată Europa!

Logo WhatsApp